Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT    GYMNASTIEKVERENIGING   “OLYMPIA”.

NAAM EN ZETEL:

Artikel 1.

 1. Bij het deelnemen aan officiële wedstrijden en demonstraties is het verplicht tenues met de afgesproken clubkleuren te dragen.

LIDMAATSCHAP:

Artikel 2.

 1. Het bestuur kan natuurlijke personen lid maken van de vereniging als zij een leidinggevende/besturende functie binnen de vereniging uitoefenen en niet deelnemen aan wedstrijden/trainingen.
 2. Het zelfde geldt voor ereleden, leden van verdienste, begunstigers en donateurs, eveneens zonder het recht op deelnemen aan wedstrijden/trainingen.
 3. In deze gevallen (sub 1 en 2) zijn de verplichtingen ten aanzien van het betalen van contributie niet van toepassing, evenmin als een onverplicht lidmaatschap van de KNGU.
 4. Het bestuur zal bij toepassing van deze bevoegdheid hiervan in het jaarverslag melding te doen.

Artikel 3.

 1. Bij een aanmelding tot lidmaatschap zal het bestuur in ieder geval besluiten tot niet-toelating als de betreffende persoon nog een openstaande schuld bij de vereniging heeft.
 2. Aanmelding tot lidmaatschap binnen een termijn van zes maanden na het vorige lidmaatschap is toegestaan als aan de contributie met terugwerkend kracht tot het begin van het verenigingsjaar wordt voldaan.

Artikel 4.

 1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie plaats te vinden.
 2. Een lid wordt geroyeerd als naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het lid zal van dit besluit en de motivatie schriftelijk door het bestuur op de hoogte worden gesteld. Voor beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar artikel 5.3 en 5.4.

STRAFFEN:

Artikel 5.

 1. Het bestuur is bevoegd per overtreding de strafmaat te bepalen, de betrokkene ontvangt hiervan per omgaande schriftelijke mededeling.
 2. Het gestrafte lid kan tegen deze strafmaat in beroep gaan bij het bestuur . Dit beroep heeft geen opschortende werking.
 3. Het bestuur doet uitspraak uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het schriftelijk beroep.
 4. Het gestrafte lid kan na deze uitspraak eventueel in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

VERPLICHTINGEN:

Artikel 6.

 1. De vereniging hecht groot belang aan respect en sportief gedrag. Het bestuur zal hiertoe richtlijnen vaststellen en publiceren op de website van de vereniging (“gedragscode”).
 2. Leden worden geacht deze richtlijnen te respecteren.
 3. Bij handelen in strijd met deze richtlijnen zal het bestuur maatregelen

GELDMIDDELEN:

Artikel 7.

 1. Sponsorbijdragen worden altijd schriftelijk bij het bestuur gemeld, ongeacht in welke hoedanigheid deze bijdragen worden verstrekt. Het betreffende bestuurslid maakt in de eerstvolgende bestuursvergadering melding van deze bijdrage.
 2. Sponsorcontracten worden namens de vereniging afgesloten door het bestuurslid met sponsoring in zijn portefeuille.

Artikel 8.

 1. Contributie moet per kwartaal worden voldaan en moet bij vooruitbetaling per de eerste van dat kwartaal plaatsgevonden hebben op een door de penningmeester aangegeven bankrekening.
 2. Nieuwe leden betalen entreegeld; de omvang hiervan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 3. Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met de index voor de gezinsconsumptie tenzij de algemene ledenvergadering een ander besluit neemt.
 4. De hoogte van de contributie is gebaseerd op incasso per kwartaal. Extra kosten verbonden aan het innen van de contributie zijn voor rekening van het lid.

Artikel 9.

 1. Alle overige inkomsten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden gemeld. Van alle inkomsten wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

BESTUUR:

Artikel 10.

 1. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen; bij het staken van de stemmen is het voorstel, dat in stemming is gebracht, niet aangenomen.
 2. Nieuwe besluiten kunnen worden genomen op een uitgeschreven vergadering; de vergadering is tot besluiten bevoegd als een meerderheid van de functie zijnde leden hun stem kunnen uitbrengen.
 3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 11.

 1. Het bestuur maakt in onderling overleg een taakverdeling.
 2. Het bestuur kan/zal aan onderdelen van de vereniging richtlijnen verstrekken omtrent de administratie organisatie; leidinggevenden van de betreffende onderdelen zijn verplicht deze richtlijnen op te volgen.

Artikel 12.

 1. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Het Bestuur kan deze bevoegdheid voor specifieke onderwerpen op een andere wijze regelen mits dit besluit is opgenomen in de notulen van de Bestuursvergadering.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende. Een tweede bestuurslid heeft onbeperkte informatieve toegang tot deze bank- en girosaldi

ALGEMENE  LEDENVERGADERING:

Artikel 13.

 1. Het bestuur zal de leden oproepen deel te nemen aan een algemene ledenvergadering door tijdig een oproep te plaatsen op de website van de vereniging minimaal acht dagen voor de vergadering. Deze aankondiging zal vergezeld worden van een volledige agenda.
 2. Voorafgaand aan deze oproep zullen middels een bericht op de website de leden in de gelegenheid worden gesteld agendapunten aan te melden.
 3. Een deelnemer aan de algemene ledenvergadering kan slechts één stem uitbrengen. Bij onduidelijkheid over de vertegenwoordiging zal het bestuur een besluit nemen.
 4. Ingeval een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door leden dan zullen sub 1, 2 en 3 onverkort van toepassing zijn.

COMMUNICATIE / BERICHTGEVING:

Artikel 14.

 1. Daar waar in de regelgeving van de vereniging wordt gesproken over “per brief” kan ook volstaan worden met communicatie per e-mail.
 2. De vereniging zal gebruik maken van het laatste door het lid aan de ledenadministratie verstrekte e-mail adres. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de vereniging in het bezit is van een correct e-mail adres.
 3. De vereniging kan voor algemene communicatie ook volstaan met berichtgeving op haar website www.olympiaharderwijk.nl.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 15.

 1. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
 2. Voorgenomen wijzigingen moeten worden aangekondigd in de agenda van een algemene ledenvergadering.

 

Goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering d.d.  14 april 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *