Vertrouwens-contactpersoon

G.V. Olympia wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met sporten kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.

Er gebeuren echter weleens zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een leider/trainer of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk geval kan een vertrouwenscontactpersoon de helpende hand bieden.

De vertrouwenscontactpersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

De algemene taak van de vertrouwenscontactpersonen omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. Na een melding bij de vertrouwenscontactpersoon vindt een gesprek plaats. Op grond van de melding worden vervolgstappen afgesproken. Deze kunnen bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Deze melding kan op verzoek van de melder anoniem plaats vinden. De vertrouwenscontactpersoon:

  • is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen/buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • biedt een luisterend oor, adviseert over vervolgacties;
  • behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij.

Onder ongewenst gedag wordt in het algemeen verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.

Het bestuur heeft Maria Jongerius en Evelien van Beek bereid gevonden om deze rol te vervullen.

Maria Jongerius
06-40193497
mariajongerius@gmail.com

Evelien van Beek
06-17149375
evelienvan_beek@hotmail.com