Statuten

STATUTEN   GYMNASTIEKVERENIGING   “OLYMPIA”.

NAAM EN ZETEL:

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam GYMNASTIEKVERENIGING “OLYMPIA”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harderwijk.

DOEL:

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel: de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  a. het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden;
  b. het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen;
  c. het houden van onderlinge wedstrijden;
  d. het organiseren van trainingen;
  e. aansluiting bij de  Koninklijke  Nederlandse Gymnastiek Unie;
  f. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR:

Artikel 3.        

 1. De vereniging is opgericht op tweeëntwintig november negentienhonderdzevenentwintig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december

LIDMAATSCHAP:

Artikel 4.              

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.
 3. Leden die deelnemen aan wedstrijden, trainingen of een leidinggevende functie hebben, moeten ook lid zijn van de KNGU.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen of tot  lid van verdienste benoemen.

Artikel 5.

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen als een lid zijn verplichtingen niet nakomt of het belang van de vereniging, naar het oordeel van het bestuur, in ernstige mate heeft geschaad.
 2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan een lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgevoerd.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. het overlijden van het lid;
  b. opzegging door het lid;
  c. opzegging door de vereniging.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan als, naar het oordeel van het bestuur, redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het lid zal van dit besluit schriftelijk door het bestuur op de hoogte worden gesteld. Het betreffende lid kan tegen dit besluit in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

VERPLICHTINGEN:

Artikel 7.

 1. Leden zijn verplicht tijdig te voldoen aan alle financiële verplichtingen.
 2. Leden volgen de aanwijzingen van leidinggevende op.
 3. Leden vertonen sportief gedrag en respect voor de mede-sporters en leidinggevenden.
 4. In het huishoudelijk reglement kunnen concrete richtlijnen voor gedrag en houding worden gegeven.

GELDMIDDELEN:

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden;
  c. andere inkomsten.
 2. Ieder lid betaalt een contributie die door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
 3. Het bestuur kan aangewezen leden vrijstellen tot het betalen van contributie en maakt hiervan melding in het jaarverslag.
 4. Nieuwe leden betalen entreegeld.
 5. Als het lidmaatschap eindigt in de loop van een kwartaal blijft niettemin de contributie voor het gehele kwartaal

BESTUUR:

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Lid zijn van de vereniging is niet voorwaardelijk voor het verkiesbaar zijn als bestuurder.
 3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. De overige bestuursfuncties worden in het bestuur toegewezen.
 4. Bestuursleden worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Bestuursleden zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur maakt een rooster waarin jaarlijks minimaal één bestuurslid aftreedt.
 5. Tussentijds verkozen bestuursleden nemen in het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.
 6. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen; hierbij dient een termijn van drie maanden in acht te worden genomen voor de overdracht van taken.
 7. De algemene leden vergadering is bevoegd een bestuurslid te ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Het Bestuur kan deze bevoegdheid voor specifieke onderwerpen op een andere wijze regelen mits niet in strijd met de statuten.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen , vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE  LEDENVERGADERING:

Artikel 11.

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een kommissie van tenminste twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De kommissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De kommissie kan zich door een deskundige laten bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht deze kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording sterkt het bestuur tot décharge.
 5. Als goedkeuring van het jaarverslag en/of rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering wordt geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

Artikel 12.

 1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen.
 2. Behalve de in artikel 10 genoemde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig vindt.
 3. Het bestuur zal tevens een algemene ledenvergadering bijeenroepen op schriftelijk verzoek van leden, mits dit verzoek door minimaal tien procent van het aantal leden schriftelijk is ondertekend.  Voldoet het bestuur niet binnen veertien dagen aan dit verzoek dan kunnen de betreffende leden zelf de vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 13.          

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar één stem.
 2. Een lid jonger dan zestien jaar mag vertegenwoordigd worden door één ouder.
 3. Alle rechtmatig aanwezige leden en vertegenwoordigers hebben elk één stem.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk indien daartoe wordt verzocht door een op de vergadering aanwezig lid.
 5. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
 6. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot.
 7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  a. blanco zijn;
  b. zijn ondertekend;
  c. onleesbaar zijn;
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen.
 8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt.

Artikel 14.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
 2. De secretaris of een door de voorzitter aangewezen aanwezige maakt de notulen van de vergadering.

STATUTENWIJZIGING:

Artikel 15.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping van een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar ten minste twee-derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten te deponeren bij de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar domicilie heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING:

Artikel 17.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste twee-derde van het geldige aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee-derde van het aantal leden aanwezig is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij het uitschrijven van deze algemene ledenvergadering moet duidelijk worden aangegeven dat wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met de doeleinde van de vereniging overeen stemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht.
 7. In stukken en aankondigingen van de vereniging moet aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 18.

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Wijziging kan het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, noch met bepalingen van de KNGU.
 4. In het huishoudelijk reglement mogen nadere afspraken worden gemaakt over de wijze waarop berichtgeving van en naar leden moet plaatsvinden.

Goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering d.d. 13 mei 2014.